Data in de krant

Vandaag staat er een stuk in de Limburger m.b.t. de raadsrapportage individuele voorzieningen Sociaal Domein van de gemeente Maastricht. In de afgelopen weken hebben we samen met de gemeente Maastricht hard gewerkt om het cijfermatige deel van de raadsrapportage Sociaal Domein vanuit de Arrangementenmonitor te presenteren. Vanaf nu is met één druk op de knop elk kwartaal een update beschikbaar van de cijfers m.b.t. de geïndiceerde zorg en ondersteuning voor de rapportage.

De komende maanden werken we verder aan meer inzicht op de transformatie van het Sociaal Domein door middel van het toevoegen van gegevens over preventie en algemene voorzieningen en meer kwalitatieve gegevens zoals de GGD Volwassenen- en Ouderenmonitor. En we gaan verder met het inrichten van analyses/benchmarks aan de hand van wijkprofielen.

Analysesessie Arrangementenmonitor

Met de deelnemende gemeenten van de Arrangementenmonitor en Coöperatie VGZ hebben we vorige week een analysesessie gedaan op de data van 2016 en 2017 uit de Arrangementenmonitor. De data Sociaal Domein van 8 kwartalen, 23 gemeenten, 1,3 miljoen inwoners en 170.000 cliënten met een voorziening geven heel veel informatie over en inzicht in patronen, samenloop en ontwikkelingen in de zorg- en ondersteuningsconsumptie binnen het Sociaal Domein.

Deze eerste verkenning geeft ons meer richting voor relevante analyses. De komende maanden gaan we aan de slag met het maken van analyses en benchmarks aan de hand van wijkprofielen en het inrichten van analysedashboards. Tezamen met het toevoegen van nieuwe gegevenssets kunnen we dan medio 2018 diepere analyses doen en de eerste resultaten van de transformatie Sociaal Domein gaan meten.

 

De Transformatie van Thönissen Management en Advies

De transformatie in het sociaal domein is in volle gang. Ook Thönissen Management en Advies maakt een gedaanteverwisseling door. Niet alleen is een nieuwe, meer eigentijdse, huisstijl ontwikkeld, maar ook heb ik mij de afgelopen jaren, naast advisering in het sociaal domein, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten, waarmee de transformatie in het sociaal domein ondersteund kan worden. Om dat te markeren zijn er, naast www.thonissen.nl, twee nieuwe websites gelanceerd: www.arrangementenwaaier.nl en www.arrangementenmonitor.nl. Op deze websites is meer informatie te vinden over deze producten en de toepassingsmogelijkheden.

3Logobreed

Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden weet ik mij ondersteund door Joost Assendelft voor automatisering en data en Ingrid Lezwijn voor projectondersteuning. Een nieuwe fase in mijn werk, maar mijn passie en inzet voor het sociaal domein blijft, als adviseur, conceptontwikkelaar en aanbieder van instrumenten voor de transformatie van het sociaal domein.

Dashboard Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein

KaartjesNoordLimburg

Voor alle gemeenten in Noord-Limburg heb ik een dashboard ontwikkeld, waarin de aantallen en kosten van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein inzichtelijk gemaakt worden en vergeleken kunnen worden. Het dashboard is ingedeeld volgende de Arrangementenwaaier, waarmee integraal zicht gekregen wordt op alle maatwerkvoorzieningen op álle leefdomeinen.

De gegevens zijn gegenereerd op wijk-/kernniveau (postcode 4) en zijn tevens gerelateerd aan relevante  demografische gegevens, waarmee de wijken en gemeenten onderling vergeleken kunnen worden t.a.v. gebruik en kosten van maatwerkvoorzieningen. Het dashboard geeft informatie voor beleidsanalyses én voor sturing van aantallen en kosten van maatwerkvoorzieningen.

Atlas voor het Sociaal Domein Maastricht gereed

De Atlas voor het Sociaal Domein Maastricht is gereed. In deze Atlas zijn veel gegevens met betrekking tot zorg en ondersteuning van burgers op alle levensdomeinen op buurtniveau geanalyseerd en gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in een factsheet per buurt met kerngegevens over  het voorzieningengebruik en een Atlas met heel veel achtergrondinformatie over de diverse vormen van zorg en ondersteuning die in Maastricht “geconsumeerd” worden.

ArrwaaierMaastricht

Peel en Maas blijft voorop lopen

In 2013 hebben we in Peel en Maas volop gewerkt aan de voorbereiding op de  decentralisaties in het Sociaal Domein per 1-1-2015. Concreet betekent dit dat voor maar liefst zes dorpsdagvoorzieningen en zeven zorgboerderijen/maatschappelijk ondernemers door gemeente en zorgkantoor al in 2014  rechtstreeks de dagbesteding wordt ingekocht conform de aanpak zoals die straks in de Wmo zal gelden. Dat wil zeggen dat vrijwilligersstichtingen vanuit de dorpen en uitvoerende partijen zoals zorgboerderijen zelf vormgeven aan de dagbesteding voor mensen met en zonder AWBZ-indicatie. Zorgprofessionals zijn in een ondersteunende rol aanwezig. Deze inkoop is bovendien binnen de krappere budgetten van de decentralisaties uitgevoerd. Hiermee loopt de gemeente Peel en Maas al (ver) vooruit op de landelijke ontwikkelingen van AWBZ naar Wmo.

Deze voortvarende aanpak is alleen mogelijk dankzij de inzet van de lokale samenleving. Een van de stuwende krachten achter de dorpsdagvoorziening in Koningslust, Piet Geurts,  komt in het artikel van de Volkskrant over het dorp Koningslust, als hét schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving, dan ook uitgebreid aan het woord. Peel en Maas blijft vooroplopen.