Onderzoek Universiteit Maastricht

Ralf Zoetekouw heeft in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en in opdracht van de Arrangementenmonitor een onderzoek verricht op de data van de voorzieningen Sociaal Domein van 25 gemeenten met 330 wijken en 160.000 cliënten. De studie onderzoekt de dynamiek van huishoudens die ondersteuning nodig hebben en het onderzoekt welke demografische kenmerken de ondersteuning verklaren voor gespecificeerde doelgroepprofielen. Het onderzoek is opgedeeld in drie analyses en uitgevoerd met behulp van de statistische softwaretools R, Tableau en Stata. Het onderzoek en een samenvatting in het Nederlands zijn hier te lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@arrangementenmonitor.nl.

Bright Talks

Op 10 februari jl. samen met Arjo Mans tijdens Bright Talks, kennisavond van BeBright, het gebruik van data en data-analytics in zorg en sociaal domein mogen belichten. Ook Ralf Zoetekouw heeft verteld over zijn masterthesis m.b.t. onderzoek doelgroepprofielen en wijkprofielen. Inspirerende avond op een inspirerende plek met inspirerende mensen!

 


 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuw onderkomen in hartje Maastricht

Even een dag doorpakken en we zijn verhuisd naar een nieuwe werkplek bij Roooms op de Boschstraat in hartje Maastricht. Laat 2020 maar komen, maar nu eerst vakantie. Vanaf 6 januari zijn jullie van harte welkom in ons nieuwe onderkomen. Ik wens jullie fijne feestdagen en een goed begin van 2020.

BeBright en de Arrangementenmonitor bundelen expertise

Dat het realiseren van de transformatie van de zorg en sociaal domein in Nederland om goede regionale samenwerking vraagt, is inmiddels breed gedragen. Een gedeeld beeld van de opgave voor de regio is essentieel om passende, goed op elkaar afgestemde en toekomstbestendige zorg en ondersteuning te bieden. De verkokering van zorg en ondersteuning vanuit verschillende wetten en financieringsstromen bemoeilijkt het verkrijgen van dit beeld. De uitwisseling, het beheer en vooral de toepassing van data komt nog onvoldoende van de grond. De gewenste verschuiving van tweedelijnszorg naar de eerste lijn en het sociaal domein (gemeenten) werpt met de bijkomende verschuiving van kosten barrières op. Goede onderbouwing op basis van data is noodzakelijk om barrières te doorbreken en de transformatie mogelijk te maken. BeBright en de Arrangementenmonitor slaan de handen ineen om dit in samenwerkingsregio’s mogelijk te maken.

BeBright: Ecosysteembenadering voor maatschappelijke vraagstukken in de regio

BeBright heeft de afgelopen 10 jaar in publicaties uit de Diagnosereeks, zoals Diagnose 2025 en Diagnose Zorginnovatie, het gedachtegoed over het toekomstbestendig inrichten van onze zorg uiteengezet. Het denken vanuit een ecosysteem van partijen die gezamenlijk een ‘coalition of the willing’ en ‘coalition of the doing’vormen om een doorbraak te realiseren op maatschappelijke vraagstukken staat daarbij centraal. Als katalysator heeft BeBright bijgedragen aan het opzetten van diverse regionale samenwerkingen met onderbouwing uit data als belangrijke basis voor de maatschappelijke opgave. Met BeBright Analytics helpen wij regio’s met het verkrijgen van een gedeeld beeld en het komen tot datagedreven besluitvorming en besturing. In de samenwerking met de Arrangementenmonitor versterkt BeBright zich met specifieke kennis over data in het sociaal domein.

Arrangementenmonitor: Meer doen met data
Sinds 2015 ondersteunt de Arrangementenmonitor gemeenten en zorgpartners met de monitoring van hun samenwerking en gezamenlijk transformatie-opgave. De Arrangementenmonitor is een brede integrale monitor waarin gegevens van gemeentelijke ondersteuning (Wmo, Jeugd en Participatiewet), Zvw, UWV en GGD bij elkaar worden gebracht, geanalyseerd en op wijk- en/of doelgroepniveau worden gepresenteerd. De Arrangementenmonitor wordt in de regio’s gebruikt voor beleidsanalyse, bepalen van in te zetten beleid en het meten van de samenwerking. Zo wordt in de aanpak Blauwe zorg in Maastricht de Arrangementenmonitor gebruikt om de effecten van gezamenlijke ingezette interventies te meten en (bij positieve resultaten) vervolgens ook gericht uit te rollen naar andere wijken of doelgroepen. Benchmarking aan de hand van vergelijkbare wijkprofielen is mogelijk met de groep deelnemende gemeenten (in totaal ca. 1,4 miljoen inwoners en 300 wijken). Door de samenwerking met BeBright kan de expertise op het gebied van gezondheidszorg worden toegevoegd aan de integrale monitor.

Waarde van data maken in de regionale samenwerking
Met hun complementaire kennis en expertise kunnen BeBright en de Arrangementenmonitor regio’s ondersteunen om meer waarde uit hun data te halen.

Afhankelijk van het doel, het beoogde inzicht of de gewenste verandering zijn een breed scala aan toepassingen mogelijk die de samenwerking in regio’s en het toekomstbestendig inrichten van zorg bevorderen. Bij een goede samenwerking horen heldere afspraken tussen organisaties over het gezamenlijk monitoren, het uitwisselen van data, databeheer, -eigenaarschap, -beleid en -standaarden. Naast de inrichting van deze datagovernance ondersteunen BeBright en de Arrangementenmonitor regionale samenwerkingsverbanden bij:

  • Analyse van trends en ontwikkelingen (bijvoorbeeld zorgvraagontwikkeling)
  • Analyse en selectie van doelgroepen en gebieden (gemeenten, wijken en buurten)
  • Analyse van ketenprocessen en samenwerking
  • Benchmarking
  • (Maatschappelijke) businesscases en scenarioanalyses
  • Effectmeting
  • Monitoring en sturing

Benieuwd wat BeBright en de Arrangementenmonitor voor uw regio kunnen betekenen? Neem contact op met Arjo Mans (arjo.mans@bebright.eu) of Maarten Thönissen (info@arrangementenmonitor.nl).

Vacature

Werkstudent Big Data

Wie zijn wij?

Thönissen Management en Advies B.V. is een klein adviesbureau gevestigd te Maastricht. Het bureau adviseert gemeenten en maatschappelijke organisaties in het Sociaal Domein en ontwikkelt instrumenten, die daarbij ondersteunen.
Eén van de instrumenten is de Arrangementenmonitor. Hierin worden data van gemeentelijke voorzieningen (Wmo, Jeugd en Participatie), zorg van zorgverzekering en uitkeringen van UWV, verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd. Deze monitor wordt door ca. 25 gemeenten en zorgverzekeraar VGZ voor beleidsontwikkeling en -evaluatie gebruikt.

Wil jij meer informatie over deze monitor, kijk dan op www.arrangementenmonitor.nl
Wij zijn op zoek naar versterking binnen ons team per 1 januari 2019. Ben jij naast jouw studie op zoek naar een bijbaan voor ca. 8 uur per week? Dan zouden wij graag kennis met jou maken.

Wat zijn je werkzaamheden?

• Je bewerkt de aangeleverde data in Excel en verwerkt deze in de database
• Je voert (op termijn) eventuele correcties uit in de database via SQL manager for MySQL
• Je maakt de data beschikbaar in BI-tool Tableau
• Je assisteert bij het maken van data-presentaties / analyses in Tableau
• Je voert aanpassingen uit op onze website.

Je wordt bij de werkzaamheden begeleid door een collega.

Wat is jouw profiel?

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau
• Je werkt nauwkeurig en zelfstandig
• Je gaat correct om met vertrouwelijke gegevens
• Je hebt kennis van Excel

Wat is ons aanbod?

Een baan voor ca. 8 uur per week op ons kantoor in Maastricht aan de rand van het centrum, aan de Sint Annalaan nr. 60.
Aanstelling via een uitzendbureau.

Interesse?

Neem dan contact op met Maarten Thönissen, m.thonissen@thonissen.nl, 06 – 52 40 59 10

Richt je sollicitatie aan: info@thonissen.nl

Thönissen Management en Advies B.V.
Sint Annalaan 60
6217 KC Maastricht
info@thonissen.nl

Data-ondersteund werken bij Blauwe Zorg

Gisteren is een magazine met een tussenevaluatie van Blauwe zorg in de wijk verschenen. De data-analyses van de pilot en de verschillende interventies worden verzorgd vanuit de Arrangementenmonitor. Het maakt duidelijk dat goede data en analyses helpen bij het richting geven aan de transformatie in het Sociaal Domein. In het magazine worden daar enkele voorbeelden gegeven:

  • Wijkprofielen aan de hand van positieve gezondheid in samen werking met GGD Zuid-Limburg.
  • Analyses van de interventies POH-Jeugd en Huishoudens met domeinoverstijgende zorg.
  • Analyses van de (kosten van) zorg en ondersteuning van de populatie van de vier pilotbuurten aan de hand van de gegevens van de Arrangementenmonitor.

Kijk hier voor het online magazine met meer informatie over Blauwe zorg in de wijk.

Congres Sociaal Domein

Op 13 september a.s. organiseer ik samen met Ray Geerling, Martin Rommers, Stimulansz en Solviteers een congres waarin we het sociaal domein, drie jaar na de decentralisaties, onder de loep nemen. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we de transformatie en de opgave, die er (nog) ligt. We geven handvatten om gemeentebeleid toekomstgericht te maken. We bekijken hoe we, ondersteund door goede data, de juiste beslissingen kunnen nemen en hoe vanuit de praktijk innovatieve IT-oplossingen bijdragen aan het vergroten van de eigen regie van burgers en een efficiënte dienstverlening.

Samen met de gemeente Maastricht laat ik zien wat de meerwaarde is van data-ondersteund werken in het sociaal domein en waarom dit juist nu noodzakelijk is om de transformatie echt vorm te geven.

Kijk op de website www.kieshetjuistespoor.nl en download het programma.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan via de website voor 13 juli a.s. in voor het congres in de Werkspoorkathedraal in Utrecht, Tractieweg 41.

Blauwe zorg in de wijk op VNG congres

Het VNG-jaarcongres 2018 wordt 26 en 27 juni gehouden in Maastricht. Tijdens een van de middagsessies op locatie kunnen gemeentebestuurders kennis maken met Blauwe Zorg in de wijk. De deelnemers worden meegenomen in deze innovatieve aanpak in het Sociaal Domein en bezoeken de pilotwijken. Ik mag vertellen hoe in de pilot Blauwe zorg in de wijk met data-analyses uit de Arrangementenmonitor gewerkt wordt.

 

Blauwe zorg in de wijk op VNG congres

Een goede gezondheid, een betere kwaliteit van leven en liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen. Dat zijn ambities die elke gemeente heeft als het gaat om het welzijn van haar inwoners. En liefst zonder enorme verhogingen van de zorgbudgetten. In Maastricht zijn we gestart met de pilot Blauwe Zorg, een samenwerking tussen de gemeente en zorgverzekeraar VGZ met medefinanciering door de provincie Limburg. Een integrale aanpak in vier pilotwijken. Bewoners bepalen er samen met beroepskrachten, organisaties en financiers wat er nodig is om hun gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Innovatieve manieren, niet alleen bekeken vanuit de zorg en het sociaal domein, maar vanuit alle gemeentelijke disciplines die kunnen bijdragen aan een beter welzijn voor onze inwoners. Deze middag nemen we u graag mee naar professionals en vooral bewoners om kennis te maken met onze innovatieve werkwijzen.

www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk/