BeBright en de Arrangementenmonitor bundelen expertise

Dat het realiseren van de transformatie van de zorg en sociaal domein in Nederland om goede regionale samenwerking vraagt, is inmiddels breed gedragen. Een gedeeld beeld van de opgave voor de regio is essentieel om passende, goed op elkaar afgestemde en toekomstbestendige zorg en ondersteuning te bieden. De verkokering van zorg en ondersteuning vanuit verschillende wetten en financieringsstromen bemoeilijkt het verkrijgen van dit beeld. De uitwisseling, het beheer en vooral de toepassing van data komt nog onvoldoende van de grond. De gewenste verschuiving van tweedelijnszorg naar de eerste lijn en het sociaal domein (gemeenten) werpt met de bijkomende verschuiving van kosten barrières op. Goede onderbouwing op basis van data is noodzakelijk om barrières te doorbreken en de transformatie mogelijk te maken. BeBright en de Arrangementenmonitor slaan de handen ineen om dit in samenwerkingsregio’s mogelijk te maken.

BeBright: Ecosysteembenadering voor maatschappelijke vraagstukken in de regio

BeBright heeft de afgelopen 10 jaar in publicaties uit de Diagnosereeks, zoals Diagnose 2025 en Diagnose Zorginnovatie, het gedachtegoed over het toekomstbestendig inrichten van onze zorg uiteengezet. Het denken vanuit een ecosysteem van partijen die gezamenlijk een ‘coalition of the willing’ en ‘coalition of the doing’vormen om een doorbraak te realiseren op maatschappelijke vraagstukken staat daarbij centraal. Als katalysator heeft BeBright bijgedragen aan het opzetten van diverse regionale samenwerkingen met onderbouwing uit data als belangrijke basis voor de maatschappelijke opgave. Met BeBright Analytics helpen wij regio’s met het verkrijgen van een gedeeld beeld en het komen tot datagedreven besluitvorming en besturing. In de samenwerking met de Arrangementenmonitor versterkt BeBright zich met specifieke kennis over data in het sociaal domein.

Arrangementenmonitor: Meer doen met data
Sinds 2015 ondersteunt de Arrangementenmonitor gemeenten en zorgpartners met de monitoring van hun samenwerking en gezamenlijk transformatie-opgave. De Arrangementenmonitor is een brede integrale monitor waarin gegevens van gemeentelijke ondersteuning (Wmo, Jeugd en Participatiewet), Zvw, UWV en GGD bij elkaar worden gebracht, geanalyseerd en op wijk- en/of doelgroepniveau worden gepresenteerd. De Arrangementenmonitor wordt in de regio’s gebruikt voor beleidsanalyse, bepalen van in te zetten beleid en het meten van de samenwerking. Zo wordt in de aanpak Blauwe zorg in Maastricht de Arrangementenmonitor gebruikt om de effecten van gezamenlijke ingezette interventies te meten en (bij positieve resultaten) vervolgens ook gericht uit te rollen naar andere wijken of doelgroepen. Benchmarking aan de hand van vergelijkbare wijkprofielen is mogelijk met de groep deelnemende gemeenten (in totaal ca. 1,4 miljoen inwoners en 300 wijken). Door de samenwerking met BeBright kan de expertise op het gebied van gezondheidszorg worden toegevoegd aan de integrale monitor.

Waarde van data maken in de regionale samenwerking
Met hun complementaire kennis en expertise kunnen BeBright en de Arrangementenmonitor regio’s ondersteunen om meer waarde uit hun data te halen.

Afhankelijk van het doel, het beoogde inzicht of de gewenste verandering zijn een breed scala aan toepassingen mogelijk die de samenwerking in regio’s en het toekomstbestendig inrichten van zorg bevorderen. Bij een goede samenwerking horen heldere afspraken tussen organisaties over het gezamenlijk monitoren, het uitwisselen van data, databeheer, -eigenaarschap, -beleid en -standaarden. Naast de inrichting van deze datagovernance ondersteunen BeBright en de Arrangementenmonitor regionale samenwerkingsverbanden bij:

  • Analyse van trends en ontwikkelingen (bijvoorbeeld zorgvraagontwikkeling)
  • Analyse en selectie van doelgroepen en gebieden (gemeenten, wijken en buurten)
  • Analyse van ketenprocessen en samenwerking
  • Benchmarking
  • (Maatschappelijke) businesscases en scenarioanalyses
  • Effectmeting
  • Monitoring en sturing

Benieuwd wat BeBright en de Arrangementenmonitor voor uw regio kunnen betekenen? Neem contact op met Arjo Mans (arjo.mans@bebright.eu) of Maarten Thönissen (info@arrangementenmonitor.nl).