Arrangementenmonitor

De Arrangementenmonitor

De monitor is bedoeld als ondersteuning bij het maken van analyses, beleidsvorming en evaluatie van de transformatie en de wijkgerichte aanpak/sociale wijkteams. In de Arrangementenmonitor worden, aan de hand van 10 leefdomeinen, gegevens met betrekking tot aantallen en kosten van gemeentelijke maatwerkvoorzieningen (Wmo, Jeugd en Participatiewet) op wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. Ook worden op wijkniveau geaggregeerde gegevens van Zvw en Wlz (van zorgverzekeraar VGZ) en gegevens van UWV en GGD Volwassenen- en Ouderenmonitor toegevoegd. Samenhang en eventuele verschuivingen tussen de pijlers kunnen zo inzichtelijk worden gemaakt. Ook worden op langere termijn trends zichtbaar.

Op basis hiervan:

 • kan het beleid geëvalueerd en bijgesteld worden;
 • kunnen nieuwe ondersteuningsarrangementen ontwikkeld worden;
 • kunnen de inkoop en subsidiëring van ondersteuningsarrangementen bijgesteld worden;
 • kunnen wijkbudgetten berekend worden als basis voor een populatie gebonden bekostiging of outcomefinanciering;
 • wordt inzicht verkregen in de samenhang en substitutie tussen de financieringspijlers, waarmee de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars versterkt kan worden.

Gemeenten gebruiken de monitor voor verschillende toepassingen, zowel intern als in de samenwerking met andere gemeenten en Coöperatie VGZ. Inmiddels zijn in de monitor gegevens verwerkt van 27 gemeenten.

Meerwaarde Arrangementenmonitor

De meerwaarde van de Arrangementenmonitor ten opzichte van bestaande monitors ligt in het anders kijken naar de cijfers in het Sociaal Domein en in een inhoudelijk concept (Arrangementenwaaier) dat als basis dient voor de monitor. Dit komt tot uitdrukking in de volgende invalshoeken:

 • Integraal. De monitor geeft inzicht in de integraliteit en samenhang in het Sociaal Domein door middel van de combinatie van gegevens van de gemeente uit de pijlers Wmo/Jeugd/Participatiewet, de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. Hiermee kan de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar en andere partijen met gerichte informatie ondersteund worden.
 • Transformatie: Voor de presentatie van de gegevens in deze monitor wordt gebruikt gemaakt van de beeldtaal van de Arrangementenwaaier. Door niet alleen de traditionele beleidspijlers of systeemwereld te gebruiken in de gegevenspresentatie, maar juist ook de leefdomeinen of leefwereld consequent als kapstok te gebruiken, sluit de monitor aan bij de nieuwe werkwijze/gewenste transformatie van het Sociaal Domein.
 • Wijkgericht. Het aangrijpingspunt voor de transformatie is de wijk/lokale gemeenschap. De gegevens worden dan ook op wijk-/kernniveau of desgewenst per wijkteam ontsloten, waarmee de ontwikkelingen in aantallen en kosten maatwerkvoorzieningen per wijkteam gevolgd en geanalyseerd kunnen worden.. Het is daarmee een belangrijk instrument in de gezamenlijke sturing van de wijkteams/wijknetwerken door gemeenten en zorgverzekeraar.
 • Verrijking gegevens. De monitor genereert niet alleen absolute gegevens m.b.t. aantallen en kosten, maar deze gegevens worden verrijkt door deze af te zetten tegen relevante demografische kenmerken. Hiermee wordt vergelijking tussen wijken mogelijk en ontstaat meer inzicht.
 • Waardevolle benchmarks. De monitor biedt de mogelijkheid om een vergelijking binnen de eigen gemeente, met andere gemeenten of referentiegroepen te maken. Te denken valt aan een referentiegroepen van kleine kernen (minder dan 2500 inwoners) of een referentiegroep van demografische vergelijkbare wijken (vergrijzing, SES-score), waarmee de vergelijking van een specifieke wijk/kern ook meer inzicht geeft (ten aanzien van verklaarbaar of niet-verklaarbare afwijkingen).
 • Grip op cijfers en vergelijkbaarheid. Door de definities en indelingen gezamenlijk vast te stellen en af te stemmen én de gegevens van verschillende gemeenten centraal te bewerken, wordt de onderlinge vergelijkbaarheid bewaakt en kunnen gerichte benchmarks plaatsvinden voor de gezamenlijke sturing wijkteams/wijknetwerken door gemeenten en verzekeraar.

Deelnemen aan de Arrangementenmonitor

Wenst uw gemeente ook aan te sluiten bij deze monitor, dan kan dat door een abonnement af te sluiten bij Thönissen Management en Advies B.V.

Het basis-abonnement op de monitor omvat de volgende producten/diensten:

 • Digitaal informatiepakket met informatie over de monitor, gegevensverzameling (incl. format gegevens) en gebruiksmogelijkheden van de monitor.
 • Begeleiding/instructie op locatie van de gemeente (1 x) met betrekking tot gegevensverzameling, productindelingen, gegevensverwerking en gebruiksmogelijkheden.
 • Vraagbaak via telefoon en email m.b.t. gegevensverzameling en gebruik monitor.
 • Bewerken aangeleverde gegevens en analyse van gegevens.
 • Inrichten monitor met gegevens van deelnemende gemeenten (o.a. wijkindeling).
 • Viermaal per jaar rapportage met actuele gegevens.
 • Online raadpleging van Dashboard met mogelijkheid samenstellen van rapportages, benchmarks.
 • Viermaal per jaar digitale nieuwsbrief met analyses, ontwikkelingen etc.
 • Viermaal per jaar aanlevering bewerkte en verrijkte data aan gemeente voor verdere analyses of opname in lokale monitor.
 • Organisatie en begeleiding bijeenkomsten gebruikersgroep.
 • Doorontwikkeling/uitbreiding/bijstelling van monitor in samenspraak met gebruikersgroep.

Daarnaast worden nog maatwerkdiensten aangeboden als losse modulen.

Het abonnement wordt afgesloten voor telkens één jaar. De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van het aantal inwoners en postcodes/wijken van de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie over deelname aan de Arrangementenmonitor en de kosten kunt u contact opnemen met Maarten Thönissen. Zie contactpagina.

15 jaar actief in het Sociaal Domein