Begrippenlijst

Begrippenlijst

Algemene voorzieningen
Algemene voorzieningen zijn voorzieningen binnen de Wmo 2015, toegankelijk zonder beschikking van de gemeente. Het gaat hier om de voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, bijvoorbeeld de buurt- en clubhuizen, sociaal-cultureel werk, sociale samenhang, welzijnsactiviteiten etc. Sommige gemeenten verstrekken vouchers zoals waardebonnen, kortingspassen etc. die toegang geven tot het gebruik van een algemene voorziening. In de Arrangementenmonitor zijn voor sommige gemeenten gegevens over algemene voorzieningen opgenomen, zoals: open inloop, dorpsdagvoorzieningen, maatschappelijk werk, ondersteuning door wijkteam of gezinscoach etc.

Aantallen voorzieningen
Aantal voorzieningen per kwartaal. Een cliënt kan meerdere verschillende voorzieningen tegelijkertijd hebben. Let op: bij een herindicatie van dezelfde voorziening telt deze voorziening in het betreffende kwartaal twee keer mee. Deze aantallen kunnen ook niet opgeteld worden op jaarbasis, aangezien een product dat het gehele jaar doorloopt dan 4x geteld wordt.

Aantal cliënten
Aantal unieke cliënten per periode (kwartaal of jaar). Alleen van gemeentelijke voorzieningen zijn de gegevens op cliëntniveau beschikbaar. Een unieke cliënt kan één of meerdere voorzieningen hebben.

Aantal huishoudens
Aantal unieke huishoudens per periode (kwartaal of jaar). Alleen van gemeentelijke voorzieningen zijn de gegevens op huishoudniveau beschikbaar. Een uniek huishouden kan één of meerdere voorzieningen hebben.

Arrangementen
Dit is een vorm van ondersteuning, geleverd in de vorm van maatwerkvoorzieningen binnen het Sociaal Domein.

Binnen/buiten gemeente
In de gemeentelijke gegevens zijn soms gegevens opgenomen van cliënten, die buiten de betreffende gemeente wonen (postcode buiten de gemeente), maar wel nog onder deze gemeenten vallen. Het betreft b.v. jeugdigen die buiten de gemeente verblijven of cliënten Wmo en Participatiewet, die (in de betreffende periode) verhuisd zijn buiten de gemeente. In de monitor worden deze cliënten opgenomen als cliënten “buiten gemeente”. Gegevens zijn in- of exclusief deze groep te presenteren.

Cliënt
Een cliënt is een natuurlijk persoon, die ondersteuning ontvangt binnen de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet.

Cliënt/Partner
Bij bijstandsuitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen de cliënt en de partner op basis waarvan de bijstandsuitkering wordt verstrekt. Deze gegevens zijn in de Arrangementenmonitor specifiek voor bijstandsuitkeringen opgenomen. 

Collectieve voorzieningen
Collectieve voorzieningen zijn voorzieningen die speciaal georganiseerd worden voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Het gebruik wordt gedeeld met anderen. Hiervoor is verwijzing via de gemeente nodig, b.v. scootmobielpool.

Consumerend verzekerden
Het aantal verzekerden Zvw (personen), die in het jaar of kwartaal gebruik gemaakt hebben van de betreffende zorgsoort. Een persoon kan op jaarbasis meerdere zorgsoorten consumeren. Huisartsenzorg wordt b.v. door iedereen gebruikt op jaarbasis (ingeschreven bij huisarts). Het betreft hier dus geen unieke cliënten.

Eerstelijnszorg
Alle zorg die direct toegankelijk is voor de patiënt en waarvoor geen verwijzing nodig is.

Gebiedsniveau
Gegevens worden in de Arrangementenmonitor getoond per regio, gemeente, gebiedsteam of wijk/kern.

Huishouden
Eén of meer personen die op het zelfde adres wonen.

Instroom, doorstroom, uitstroom
Het aantal cliënten dat binnen de gegeven periode start met het gebruiken van een dienst of product / doorstroomt naar een andere dienst of ander product / stopt met het gebruiken van een dienst of product.

Kosten voorzieningen
Kosten van een betreffende voorziening per periode.

Leefdomein
In de Arrangementenmonitor worden de gegevens gepresenteerd aan de hand van de systeemwereld (beleidspijlers) en de leefwereld.  Redenerend vanuit de leefwereld is gekozen voor een indeling in 10 leefdomeinen, gebaseerd op indelingen die binnen de Zorg, Jeugdhulp, Welzijn, Wmo en Arbeidsparticipatie gemeengoed zijn. Deze leefdomeinen bestrijken álle aspecten, die bepalend zijn of een individu of gezin zelfredzaam is en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Redenerend vanuit de leefwereld van cliënten zijn 10 leefdomeinen gedefinieerd. Zie: Uitgebreide beschrijving leefdomeinen

Leeftijdsgroep
In de Arrangementenmonitor zijn de cliënten onderverdeeld in de volgende leeftijdsgroepen:

 • 0 t/m 3 jaar
 • 4 t/m 11 jaar
 • 12 t/m 17 jaar
 • 18 t/m 22 jaar
 • 23 t/m 44 jaar
 • 45 t/m 67 jaar
 • 68 t/m 74 jaar
 • 75 t/m 84 jaar
 • 85 +

Maatwerkvoorziening
Een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, beperkingen, mogelijkheden en behoeften van een individu. Voor deze voorzieningen is een toegangsbesluit of beschikking nodig.

Pijler
Beleidspijlers binnen het Sociaal Domein, waarvan gegevens zijn opgenomen in de Arrangementenmonitor:

 • Gezondheid
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Participatie
 • Schuldhulp
 • Wmo
 • UWV
 • Zvw
 • WLZ

Peildatum
Laatste dag van een kwartaal waarop de getoonde gegevens betrekking hebben. In de monitor kunnen de gegevens (aantal cliënten) op twee manieren getoond worden:

 • Actief kwartaal: cliënten die op enig moment een lopende indicatie voor ondersteuning hadden in het betreffende kwartaal.
 • Actief peildatum: cliënten die een lopende indicatie hadden op de peildatum zelf (laatste dag van het kwartaal).

Producten

Weergegeven wordt een standcijfer van het aantal producten / voorzieningen dat uitstaat op een bepaalde peildatum. Deze kunnen niet opgeteld worden op jaarbasis, aangezien een product dat het gehele jaar doorloopt dan 4x geteld wordt.

Stapeling en samenloop
Stapeling betreft de samenloop van twee of meer voorzieningen in het Sociaal Domein bij één cliënt  of één huishouden.

Segmenten
In monitor worden de voorzieningen ook ingedeeld naar segmenten, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 3 gradaties van zwaarte van de ondersteuning. Het betreft:

 • Licht: Maatwerkvoorziening met lichte vorm van ondersteuning, 1e lijn. Aard: ondersteunend, coachend, stimulerend.
 • Middel: Maatwerkvoorziening met zorg en ondersteuning, 2e lijn. Aard: ondersteunend, verzorgend, specialistische zorg en ondersteuning.
 • Zwaar: Maatwerkvoorziening die zware/intensieve ondersteuning biedt. Aard van ondersteuning: overnemend, ingrijpend, vangnet, zeer specialistische zorg en ondersteuning.

Uitvoering sociaal wijkteam en gezinsteam/gezinscoach
De lichte vormen van zorg en ondersteuning of generalistische ondersteuning, eerstelijns ondersteuning van bijvoorbeeld het buurt- of wijkteam. Buurt-wijkteam is een multidisciplinair samenwerkingsverband van professionals (en mogelijk niet-professionals) dat zich ten doel stelt op integrale wijze hulp te verlenen aan individuen, gezinnen of huishoudens. Het takenpakket van een buurt- of wijkteam kan per gemeente en/of wijk verschillen.

UWV
Ondersteuning sociale zekerheid vanuit UWV. De gegevens van de volgende type uitkeringen zijn beschikbaar in de monitor:

 • WAJONG
 • WAO/WAZ
 • WIA
 • WW
 • ZW

Voorzieningenniveau
De gegevens met betrekking tot de zorg en ondersteuning kunnen getoond worden op de verschillende indelingen of voorzieningenniveau’s. Deze lopen van grof naar fijn:

 • Pijler: beleidspijler
 • Zorgsoort landelijk: landelijke indeling zorgsoorten Wmo en Jeugd
 • Productcategorie landelijk: landelijke indeling productcategorie Wmo en Jeugd
 • Leefdomein: Voorzieningen behorend bij een van de 10 leefdomeinen
 • Hoofdarrangement: samenvoeging van maatwerkvoorzieningen
 • Maatwerkvoorziening: indeling van producten naar een standaardindeling  maatwerkvoorzieningen, zoals deze gepresenteerd wordt in de Arrangementenmonitor.
 • Arrangement: samenvoeging van producten
 • Productnaam: producten zoals die in de gemeentelijke systemen zijn vastgelegd en worden aangeleverd aan de Arrangementenmonitor.

ZiN en PGB
Leveringsvorm van zorg en ondersteuning:

 • ZiN: Zorg in Natura is de zorg die geleverd wordt door een zorgaanbieder en waarop iemand aanspraak kan maken volgens de Wmo; de zorgaanbieder krijgt de geleverde zorg rechtstreeks vergoed.
 • PGB: een persoonsgebonden budget is een geldbedrag dat aan cliënten kan worden toegekend om zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in te kopen wanneer niet wordt gekozen voor Zorg in Natura.

Zorgsoort
Indeling hoofdcategorieën van zorg vanuit de Zorgverzekering. De gegevens van de volgende zorgsoorten zijn beschikbaar in de monitor:

 • Huisartsenzorg
 • Farmaceutische zorg
 • Medisch specialistische zorg
 • Verpleging en verzorging
 • 1e lijn GGZ
 • Specialistische GGZ ambulant
 • Specialistische GGZ klinisch
 • Ziekenvervoer