Werkwijze

Werkwijze

In onderstaande figuur is de werkwijze met betrekking tot de Arrangementenmonitor schematisch weergegeven en toegelicht.

Dataverzameling

De Arrangementenmonitor maakt gebruik van de bestaande gegevens met betrekking tot aantal en kosten van de maatwerkvoorzieningen en de zorgconsumptie, die gemeenten reeds gebruiken in hun eigen managementinformatie systemen en b.v. ook aanleveren aan de Landelijke Monitor Sociaal Domein. Indien er een samenwerking is met zorgverzekeraar VGZ kunnen ook de gegevens van de zorgverzekering meegenomen worden.

De deelnemende gemeenten leveren viermaal per jaar via een vast format (en met behulp van een instructie) gegevens aan m.b.t. aantal en kosten van maatwerkvoorzieningen. Zij ontvangen daarbij ondersteuning/instructie door Thönissen Management en Advies. Deze ondersteuning bestaat uit:

  • Analyseren gemeentelijke data en gezamenlijk bepalen hoe de verschillende (gemeentelijke) producten worden gerangschikt onder de gedefinieerde indelingen van de Arrangementenmonitor. Hiermee wordt de vergelijkbaarheid van gegevens tussen gemeenten gewaarborgd.
  • Ondersteuning en advies m.b.t. aanlevering van gegevens en anonimisering van gegevens.
  • Advies m.b.t. gebruiksmogelijkheden

Indeling en definities van maatwerkarrangementen

De indeling van de maatwerkarrangementen die op dit moment deel uitmaken van de monitor is gebaseerd op de beleidsindelingen zoals die in de inkoop 2016 door gemeenten veelal zijn gehanteerd en sluit zoveel als mogelijk aan bij de i-Wmo en I-Jw. In de loop der tijd zullen gemeenten naar verwachting nieuwe productdefinities gaan hanteren. In de gebruikersgroep zullen op basis hiervan ook nieuwe indelingen in de Arrangementenmonitor gekozen worden. Met de individuele gemeenten zal telkens afgestemd worden hoe de gemeentelijke producten omgezet worden naar de indeling van de Arrangementenmonitor. Hiermee houden de gemeenten grip op de juistheid en vergelijkbaarheid van de gegevens.

Vanaf 2016 wordt ook de mogelijkheid geboden om gegevens van algemene voorzieningen op te nemen, die in de plaats komen van maatwerkvoorzieningen. Te denken valt aan: Open inloop i.p.v. dagbesteding, Begeleiding door sociaal wijkteam i.p.v. Begeleiding Individueel, gezinscoach in plaats van Ambulante jeugdhulp, etc. Hiermee wordt ook inzicht verkregen in de kanteling.

De indeling in leefdomeinen zorgt ervoor dat, ook bij veranderde productdefinities, de gegevensanalyses en presentaties door de jaren heen herkenbaar blijven en aansluiten bij de transformatie.

Gegevensverwerking en -bewerking

De gegevens met betrekking tot aantallen en kosten worden op cliëntniveau (gepseudonimiseerd) door de gemeente aangeleverd.

De gegevens dienen door de gemeente gegenereerd te worden uit hun cliënt- en financieelsysteem. Het betreft gegevens volgens de productindeling van de gemeente. De gegevens van Zorgverzekeraar en UWV worden op postcode 4 niveau geaggregeerd voordat ze worden aangeleverd. Van het UWV wordt alleen het aantal cliënten aangeleverd, dus niet de kosten van de uitkeringen.

Door Thönissen Management en Advies vindt vervolgens de volgende bewerking van gegevens plaats:

  • Vertaling van gemeentelijke producten (bijvoorbeeld Hulp bij Huishouden 1, Begeleiding Groep VG, Bijzondere bijstand) naar de indeling van de Arrangementenmonitor.
  • Aggregeren gegevens op wijkniveau.
  • Combineren op wijkniveau van de gemeentelijke gegevens met de door VGZ geleverde gegevens met betrekking tot de Zvw en Wlz, gegevens UWV en gegevens van het CBS (demografische gegevens). De gegevens van zorgverzekeraar en UWV worden op wijkniveau (postcode 4) aangeleverd in verband met privacy.

Door de gegevensbewerking centraal uit te voeren door Thönissen Management en Advies, in afstemming met de deelnemende gemeenten en zorgverzekeraar, wordt uniformiteit en daarmee ook de vergelijkbaarheid van gegevens gewaarborgd.

Gegevenspresentatie

De gegevens van de gemeente worden opgenomen in de monitor. Viermaal per jaar vindt een uitvraag plaats van gegevens en vindt een update plaats van de monitor.

De gegevenspresentatie gebeurt op drie onderdelen:

  • Online monitor waar op wijk- en gemeenteniveau de gegevens op te roepen zijn. Gemeenten krijgen inzicht in gegevens van hun eigen gemeente en de benchmarkgegevens.
  • Toezending van een digitale nieuwsbrief en rapportages.
  • Aanlevering bewerkte en verrijkte datasets aan gemeente voor verdere analyses of opname in lokale monitor.