VenloDroom

VenloDroom: Procesbegeleider

VenloDroom is een innovatieplatform in wonen, welzijn en zorg en heeft gelopen van 2010-2013. Zeven partijen hebben het platform opgericht: Woningcorporatie Woonwenz, zorgorganisaties De Zorggroep, Proteion Thuis en Dichterbij, welzijnsorganisatie Wel.kom, UVIT zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg en de gemeente Venlo.

Deze organisaties hebben elkaar gevonden in de wens en noodzaak – ieder vanuit de eigen professie – de leefbaarheid in wijken en buurten te verbeteren en als basis te nemen voor de ontwikkeling van nieuwe concepten in wonen, zorg en welzijn. VenloDroom concentreert zich op de wijk Venlo-Oost (ongeveer 16.000 inwoners) en ontwikkelt in die omgeving nieuwe samenhangende concepten. Succesvolle oplossingen worden doorontwikkeld en ‘uitgerold’ over andere wijken in de stad.

Inmiddels is een tiental projecten in  de steigers gezet. Van kleine leefbaarheidsprojecten, zoals gladheidsbestrijding door buurtbewoners, tot de introductie van een zeer vergaande vorm van  integrale wijkteams Wonen-Welzijn-Zorg, die van signalering tot indicatiestelling de zorg dicht bij mensen in de wijk organiseert.

Venlodroom is een samenwerkings- en innovatieconcept. Er wordt dus geen nieuwe organisatie gebouwd. De uitvoering zal grotendeels gebeuren door de buurtbewoners en professionals die in de wijk al actief zijn. Voor de aanjaagfunctie is door de partners oud-wethouder Jan Lamers voor drie jaar als programmaleider Venlodroom. Ik ondersteun de programmaleider als procesbegeleider bij de organsiatie en uitvoering van het samenwerkingsverband.

De innovatiepilot VenloDroom is eind 2013 afgerond. Drie jaar pionieren heeft veel opgeleverd. Vele nieuwe concepten op het gebied van wonen, welzijn, werk en zorg zijn ontwikkeld én geïmplementeerd in Venlo-Oost. Het merendeel wordt nu als regulier beleid geïmplementeerd in de gemeente Venlo. Daarnaast heeft de aanpak veel landelijke aandacht getrokken.

De inzet en betrokkenheid van vele vrijwilligers, buurtbewoners en professionals heeft aan dit succes bijgedragen. De zeer goed bezochte slotmanifestatie op 26-11-2013 heeft dit nog eens onderstreept. Kijk hier voor een korte terugblik op drie jaar VenloDroom.