Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht: Atlas voor Sociaal Domein

Om de uitdagingen in het Sociaal Domein het hoofd te kunnen bieden heeft de gemeente Maastricht behoefte aan basisinformatie om beleid te kunnen maken en de uitvoering goed te faciliteren en (bij) te sturen. Kort gezegd wilde de gemeente beter/meer zicht krijgen op de omvang en aard van de ondersteuningsbehoefte van de (kwetsbare) burgers in Maastricht én de eigen kracht en mogelijkheden van de burger en zijn sociale omgeving/ de buurt. Deze basiskennis op buurtniveau is essentieel om effectief beleid te kunnen ontwikkelen en maatwerk in de uitvoering te realiseren, dicht bij de behoefte en mogelijkheden van burger en buurten.

De gemeente Maastricht heeft aan Thönissen Management en Advies gevraagd om uit “de zee aan data”, een overzichtelijk en samenhangend document te maken, dat inzicht geeft in de transformatie-opgave.

Hiervoor heb ik een Atlas voor het Sociaal Domein in Maastricht samengesteld. In de atlas zijn gegevens verzameld en gepresenteerd, die aansluiten bij de brede en integrale aanpak in het Sociaal Domein. Concreet betreft het:

  • Gegevens over alle leefdomeinen, aansluitend bij de integrale aanpak in Maastricht.
  • Zoveel als mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de burgers in Maastricht, d.w.z. gegevens zoveel als mogelijk op buurtniveau, aangezien op dat niveau de specifieke overeenkomsten en verschillen tussen buurten zichtbaar worden.
  • Vergelijkbaarheid met gegevens en analyses van andere gemeenten en landelijk niveau. Onder andere door zoveel als mogelijk vergelijkbare gegevenssets te gebruiken als landelijk gebeurd (b.v. de stapelingsmonitor).

De Atlas is een uitgebreid document waarin vanuit alle mogelijk beschikbare bronnen gegevens met betrekking tot het brede Sociaal Domein op buurtniveau zijn gepresenteerd. De Arrangementenwaaier is daarbij als kapstok gebruikt om de samenhang inzichtelijk te maken en houvast te bieden in de vele gegevens.

ArrwaaierMaastricht