Voorbeelden gebruik

Gebruik in Noord-Limburg

De gemeenten en coöperatie VGZ gebruiken deze Arrangementenmonitor voor verschillende doeleinden.

Wijkbudgetten

De gemeente Venlo gebruikt de gegevens voor de  samenstelling van de Sociale Wijkteams en toedeling van budgetten naar de wijkteams, als eerste stap naar een “populatiegebonden bekostiging”.

Basisinformatie wijkteams

De monitorgegevens worden gebruikt voor wijkanalyses door de coördinatoren en medewerkers van de wijkteams. Op basis hiervan kunnen zij de resultaten van hun werkwijze toetsen, prioriteiten stellen en een gericht actieplan/jaarplan opstellen.

Innovatie en inkoop arrangementen

Door verschillende gemeenten in Noord-Limburg worden de gegevens en analyses als “onderlegger of naslagwerk” gebruikt voor beleidsvorming in het Sociaal Domein, met name gericht op een samenhangende, integrale kijk en aanpak. Hiermee komen de beleidsmedewerkers los van hun “sectorale kijk” naar cijfers en krijgen ze inzicht op wijkniveau, het werkgebied waar het beleid allemaal zal moeten landen. De monitor is daarbij mede basis voor innovatie en inkoop van nieuwe producten in het Sociaal Domein.

Dialoog met de gemeenschap

De gemeente Peel en Maas gebruikt de gegevens uit de monitor mede als input om de dialoog met de dorpen/ lokale gemeenschappen aan te gaan. Met name in de opzet van netwerken van burgers, gemeenschap, informele zorg  en professionele zorg.

Versteviging samenwerking Zvw-Wmo-Jeugd-Participatiewet

De Monitor wordt gebruikt om in gesprek te gaan met partners om tot een integrale aanpak te komen. Door de samenhang tussen de beleidsvelden inzichtelijk te maken, wordt draagvlak gecreëerd voor samenwerking. Voorbeelden zijn:

  • Afstemming 1e lijn. De gemeente Venlo en Coöperatie VGZ gebruiken de monitor in het afstemmingsoverleg met  de 1e lijn/huisartsen met betrekking tot de wijkteams.
  • Kennisuitwisseling GGZ. De arrangementenwaaier en de monitor is gebruikt als kapstok in een netwerkbijeenkomst GGZ Noord-Limburg, waar GGZ-medewerkers, huisartsen en medewerkers toegang/Sociale wijkteams kennis uitwisselen teneinde de samenwerking te verbeteren.
  • Afstemming Participatiewet. De Monitor wordt gebruikt in de regionale werkgroep Participatiewet om  de samenhang en overlap tussen de domein Zvw-Wmo-Jeugd-participatiewet inzichtelijk te maken en het domein werk/inkomen meer te betrekken in de brede aanpak sociaal domein.Monitoring als ondersteuning van de transformatie.

KaartjesNoordLimburg

De gemeenten Noord-Limburg gebruiken de Arrangementenmonitor als één van de onderdelen in de brede monitor sociaal domein, die de gemeenten in Noord-Limburg ontwikkelen. Door met dezelfde kapstok, beeldtaal en indelingen te werken wordt herkenbaarheid en inzicht gecreëerd voor alle betrokken partijen (van bestuur, management, beleid tot uitvoering) in de “zee van data” die beschikbaar is én worden alle betrokken partijen meegenomen in de “integrale manier van kijken” naar de gegevens.

Regionale analyses

De gemeenten wisselen de gegevens ook uit in een regionaal dashboard. Niet om tot een competitieve vergelijking te komen, maar om meer inzicht te verkrijgen door samenstelling van gerichte referentiegroepen. Zo is het mogelijk om kleine kernen van de eigen gemeente te vergelijken met een referentiegroep van 30 kleine kernen in Noord-Limburg.