Gebruik

Gebruik

De monitor is bedoeld voor ondersteuning bij analyse, beleidsvorming en evaluatie van de transformatie en de wijkgerichte aanpak/sociale wijkteams. De monitor geeft inzicht in de aantallen en kosten van de maatwerkvoorzieningen op wijkniveau. De gegevens van gemeente en zorgverzekeraar en Zorgkantoor/Wlz worden hier in samenhang gepresenteerd aan de hand van 10 leefdomeinen, zodat ook de samenhang en eventuele verschuivingen tussen de pijlers inzichtelijk wordt.

Aan de hand hiervan kunnen analyses van zorgconsumptie per wijk of wijkteam opgesteld worden en kunnen op de langere termijn ook trends zichtbaar worden, op basis waarvan:

  • het beleid geëvalueerd en bijgesteld kan worden;
  • nieuwe ondersteuningsarrangementen ontwikkeld kunnen worden;
  • de inkoop en subsidiëring van ondersteuningsarrangementen bijgesteld kunnen worden;
  • wijkbudgetten berekend kunnen worden als basis voor een populatie gebonden bekostiging of outcomefinanciering;
  • inzicht verkregen wordt in de samenhang en substitutie tussen de financieringspijlers waarmee de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars versterkt kan worden.

Kijk hier voor een overzicht hoe de gemeenten in Noord-Limburg en Coöperatie VGZ de Arrangementenmonitor reeds gebruiken sinds begin 2015.

Profiel