Analyses

Analyses

De gegevenspresentatie en -analyse geschiedt op verschillende manieren. Door de gegevens consequent op wijkniveau te presenteren, de samenhang tussen de beleidspijlers inzichtelijk te maken, absolute en relatieve cijfers te hanteren en de gegevens te relateren aan demografische kenmerken krijgen de cijfers “diepte” en geven ze daadwerkelijk inzicht in de ontwikkelingen van de maatwerkarrangementen op wijk(team)niveau. Dit geeft dan input voor de evaluatie van de resultaten van de aanpak wijkteams/wijknetwerken.

De volgende gegevensanalyses -en presentaties vinden plaats.

Inhoudelijke indeling: leefdomeinen en beleidspijlers

In de gegevenspresentatie worden verschillende indelingen gehanteerd:

 • Primair worden de gegevens gepresenteerd aan de hand van 10 leefdomeinen van de arrangementenwaaier, waarmee de samenhang in het Sociaal Domein inzichtelijk wordt en aangesloten wordt bij de leefwereld van de burgers.
 • Daarnaast worden de gegevens ook volgens de traditionele indelingen weergegeven:
  • Producten/maatwerkvoorzieningen
  • 3D: Wmo, Jeugd, Participatiewet
  • Beleidspijlers: gemeente, zorgverzekeraar, Wlz, UWV

Aggregatieniveau op maat

De gegevens worden op wijk- en wijkteamniveau gepresenteerd. De indeling van wijken en wijkteams wordt met de betreffende gemeente vastgesteld. Hiermee wordt optimaal aangesloten bij de lokale aanpak en kunnen de individuele wijken en wijkteams vergeleken worden met de gemeente als geheel, waarmee gerichte sturing op wijk(team)niveau kan plaatsvinden. In de monitor wordt de gebiedsgerichte informatie op drie niveaus gepresenteerd:

 • Op wijkniveau, waarbij de gegevens van de betreffende wijk gepresenteerd worden.
 • Op wijkteamniveau, waarbij de gegevens voor het gehele werkgebied van het betreffende wijkteam gepresenteerd worden (vaak meerdere wijken)
 • Op gemeenteniveau, waarbij overzichtstabellen van de verschillende wijken in de gemeente worden gegenereerd en de gegevens van de verschillende wijken ook grafisch worden gepresenteerd.

Absolute en relatieve cijfers

In de monitor worden absolute cijfers en relatieve cijfers opgenomen. De monitor geeft dus een compleet beeld van aantallen en kosten maatwerkvoorzieningen (van gemeente én zorgverzekeraar). Daarnaast wordt aangegeven welke percentage van de burgers/huishoudens gebruik maakt van een bepaalde voorziening. Hiermee kan ook een vergelijking gemaakt worden in zorg-/ondersteuningsconsumptie van de wijken in vergelijking met de gemeente of andere referentiegroep.

Benchmark op maat

Daarnaast biedt de monitor de mogelijkheid om een vergelijking met andere gemeenten of referentiegroepen te maken. Te denken valt aan een referentiegroepen van kleine kernen (minder dan 2500 inwoners) of een referentiegroep van demografische vergelijkbare wijken van andere gemeenten, waarmee de vergelijking van een specifieke wijk/kern ook meer inzicht geeft (ten aanzien van verklaarbare of niet-verklaarbare afwijkingen). Zie pagina benchmark voor meer informatie over de referentiegroepen.

Kwartaalinformatie

Ieder kwartaal wordt de Arrangementenmonitor ge-update met actuele cijfers. Hiermee kan de ontwikkeling gevolgd worden van:

 • Aantal (gebruikers van) maatwerkvoorzieningen
 • Kosten maatwerkvoorzieningen
 • Eventuele verschuivingen tussen producten, leefdomeinen of financieringspijlers (het waterbedeffect)