Arrangementenmonitor

Gemeenten en Coöperatie VGZ: Arrangementenmonitor

De Arrangementenmonitor is ontwikkeld voor Coöperatie VGZ en de gemeenten in Noord-Limburg. In de monitor worden de gegevens met betrekking tot aantal en kosten van gemeentelijke maatwerkvoorzieningen (Wmo, Jeugd en Participatiewet) en zorgconsumptie van Zvw en Wlz op wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. Deze monitor wordt door de gemeenten en in de samenwerking tussen gemeenten en VGZ voor verschillende toepassingen gebruikt.

Inmiddels wordt de monitor door 24 gemeenten in het gehele land gebruikt. Ook andere gemeenten kunnen een abonnement afsluiten voor deelname aan de monitor.

De belangrijkste kenmerken van deze monitor zijn:

  • De monitor geeft inzicht in de integraliteit en samenhang door middel van de combinatie van gegevens uit de pijlers Wmo/Jeugd/Participatiewet, Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg.
  • De gegevens worden op wijk(team)niveau ontsloten, waarmee ook de ontwikkelingen in aantallen en kosten maatwerkvoorzieningen per wijkteam gevolgd en geanalyseerd kunnen worden.
  • In de monitor kan gebenchmarkt worden binnen gemeenten (op wijk-/kernniveau), tussen gemeenten onderling of met een andere referentiegroep.
  • Tenslotte wordt voor de presentatie van de gegevens in deze monitor gebruikt gemaakt van de beeldtaal van de Arrangementenwaaier, zodat de gegevens op een samenhangende wijze getoond worden, aansluitend op de transformatie van het Sociaal Domein (leefdomeinen, kanteling).