Meerwaarde

Meerwaarde Arrangementenmonitor

De meerwaarde van de Arrangementenmonitor ten opzichte van bestaande monitors ligt in het anders kijken naar de cijfers in het Sociaal Domein en een inhoudelijk concept dat als basis dient voor de Monitor (Arrangementenwaaier). Dit komt tot uitdrukking in de volgende invalshoeken.

  • Integraal. Gegevens van álle relevante beleidsvelden van de gemeente, zorgverzekeraar en UWV worden gecombineerd zodat de integraliteit en samenhang in het Sociaal Domein inzichtelijk wordt. Hiermee kan de samenwerking tussen, gemeenten, zorgverzekeraar en andere partijen met gerichte informatie ondersteund worden.
  • Transformatie: Door niet alleen de traditionele beleidsvelden of systeemwereld te gebruiken in de gegevenspresentatie, maar juist ook de leefdomeinen of  leefwereld consequent als kapstok te gebruiken, sluit de Monitor aan bij de nieuwe werkwijze/gewenste transformatie van het Sociaal Domein.
  • Wijkgericht. Het aangrijpingspunt voor de transformatie is de wijk/lokale gemeenschap. De gegevens worden dan ook op wijk/kernniveau of desgewenst wijkteam ontsloten. Het is daarmee een belangrijk instrument in de gezamenlijke sturing van de wijkteams/wijknetwerken door gemeenten en zorgverzekeraar.
  • Verrijking gegevens. De Monitor genereert niet alleen absolute gegevens m.b.t. aantallen en kosten, maar deze gegevens worden verrijkt door deze af te zetten tegen relevante demografische kenmerken. Hiermee wordt vergelijking tussen wijken mogelijk en ontstaat meer inzicht.
  • Waardevolle benchmarks. De monitor biedt de mogelijkheid om een vergelijking met andere gemeenten of referentiegroepen te maken. Te denken valt aan een referentiegroepen van kleine kernen (minder dan 2500 inwoners) of een referentiegroep van demografische vergelijkbare wijken (vergrijzing, SES-score), waarmee de vergelijking van een specifieke wijk/kern ook meer inzicht geeft (ten aanzien van verklaarbaar of niet-verklaarbare afwijkingen).
  • Grip op cijfers en vergelijkbaarheid. Door de definities en indelingen gezamenlijk vast te stellen en af te stemmen én de gegevens van verschillende gemeenten centraal te bewerken, wordt de onderlinge vergelijkbaarheid bewaakt en kunnen gerichte benchmarks plaatsvinden voor de gezamenlijke sturing wijkteams/wijknetwerken door gemeenten en verzekeraar.